NEWs@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : แถลงข่าวโครงการเปิด ”ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา” 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2563

(@)NEWs@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : แถลงข่าวโครงการเปิด ”ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา” 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2563

—————————-

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(อาคารหลังใหม่) นางรักใจ กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวยและในฐานะเจ้าของพื้นที่ฝั่ง(มหาสวัสดิ์)คลองสองนครา เข้าร่วมเซ็นชื่อฐานะพยาน ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (จับมือ)โครงารขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยื่น “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา” ระหว่าง จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ องค์การตลาด นำโดยโดยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานกรรมการองค์การตลาด สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

โดยทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีภารกิจ อำนาจ หน้าที่และกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงเกื้อกูลกันจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา” ให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร, การท่องเที่ยวชุมชน, ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตของสินค้าเกษตร/สินค้า OTOP /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกด้วย

 

 ในการนี้ “ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา” จะเริ่มเปิดตลาดในวันที่ 31 ตุลาคม 2563-1 พฤศจิกายน 2563 ณ ถนนสวนผัก ซอย4 แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นี้เป็นต้นไป

(Visited 22 times, 1 visits today)