วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

NEW@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยทีมงาน ประชุมกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ รวมทั้งพัฒนากลุ่มอาชีพตามกระบวนการฯ

ในการนี้ นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวยพร้อมด้วยทีมงาน ได้เชิญคณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับอำเภอ/กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม OTOP/หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งสิ้น 30 คน

(Visited 13 times, 1 visits today)