E-BOOK

ebook คืออะไร ebook ย่อมาจากคำว่า electronic book คือหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์

E-Book (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

คลิ๊กรับชม—————>> https://pubhtml5.com/bookcase/ueff

 

 


เว็บเคาน์เตอร์

(Visited 164 times, 1 visits today)