สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสุราพร ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอบางกรวย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน