สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสุราพร ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอบางกรวยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน