ประวัติความเป็นมา

             อำเภอบางกระทุ่ม ปรากฎหลักฐาน เมื่อ 2470 ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม หน้าสถานีรถไฟบางกระทุ่ม และเมื่อปี พ.ศ.2536 ไดย้าย ไปตั้งที่ทำการใหม่ที่ ต.บางกระทุ่ม ปัจจุบันตั้งอยู่ บนเส้นทาง สายพิษณุโลก-พิจิตร(สายเก่า) ต.บางกระทุ่ม อยู่ทางทิศใต้ ของตัวเมืองพิษณุโลก ห่างจาก เมืองพิษณุโลก ประมาณ 41 กม. มีพื้นที่ประมาณ 447.03 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 279,393.75 ไร่) มีอาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิษณุโลก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสามง่าม และกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอวังทอง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง (ตามข้อมูลจปฐ.ปี 2562)  รวมทั้งสิ้น 10,606 ครัวเรือน
       จำนวนประชากรทั้งสิ้น  29,477 คน 
                             เพศชาย  13,948 คน 
                             เพศหญิง 15,529 คน

 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล ดังนี้
1. ตำบลบางกระทุ่ม      (9 หมู่บ้าน)
2. ตำบลบ้านไร่            (10 หมู่บ้าน)
3. ตำบลโคกสลุด        (10 หมู่บ้าน)
4. ตำบลสนามคลี        (6 หมู่บ้าน)
5. ตำบลท่าตาล           (9 หมู่บ้าน)
6. ตำบลไผ่ล้อม           (11 หมู่บ้าน)
7. ตำบลนครป่าหมาก  (13 หมู่บ้าน)
8. ตำบลเนินกุ่ม           (11 หมู่บ้าน)
9. ตำบลวัดตายม        (8 หมู่บ้าน)

(Visited 2,976 times, 3 visits today)