โคก หนอง นา แปลง CLM 15 ไร่ จัดกิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน

เข้าชม 19 ครั้ง

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม : จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนตำบลบางกระทุ่ม ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. สู่ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง CLM บ้านท่านา หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แปลงของนางสายสุนีย์ นุชบ้านป่า

​     นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายพัฒนากรประจำตำบลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาและเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีนาย สมนึก ทองสัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านบึงเวียน ครูพาทำประจำศูนย์เป็นวิทยากร.

(Visited 19 times, 1 visits today)