ติดตามความสำเร็จโครงการที่ได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสวาท เขียวขำ พัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนนุนงบเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม โดยได้ติดตามโครงการกระบือสวยงาม ผู้เสนอโครงการนางสาววิรัตน์ ใจซื่อ ได้รับเงินสนับสนุน 200,000 บาท เพื่อประเมินความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการหลังระยะเวลา 6 เดือนที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียน ณ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 4 times, 1 visits today)