ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสวาท เขียวขำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางกระทุ่ม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนมีอาชีพ และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายในปี 2565