โครงสร้างบุคคลากร

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ

พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ

นางจรินทร์ อรุณพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอภิสรา บุตรเอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกุลรัตน์ ด่านวรนันท์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 370 times, 1 visits today)