ประวัติความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประวัติ

กรมการพัฒนาชุมชน เดิมมีฐานะเป็นส่วนพัฒนาการท้องถิ่น สังกัดกรมมหาดไทย และได้รับการยกฐานะเป็นกรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2505

กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญของการบริหารงานระหว่างกรมการปกครอง (กรมมหาดไทยเดิม) กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้ข้าราชการของทั้งสองกรม สามารถโอนย้าย สับเปลี่ยนกันได้ และมีหลักการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ยืมตัวกันได้ระหว่างกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำให้สามารถสอบเลื่อนระดับร่วมกันได้

อำนาจและหน้าที่

 1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
 2. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
 6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และ เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความ ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองการเจ้าหน้าที่
 3. กองคลัง
 4. กองแผนงาน
 5. กองประชาสัมพันธ์
 6. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
 7. สถาบันการพัฒนาชุมชน
 8. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 10. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 11. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 12. สำนักตรวจราชการ
 13. สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
 14. สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
 15. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ราชการส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการระดับสูง-ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
  • กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

อำเภอบางกล่ำ

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางกล่ำมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียง

อำเภอบางกล่ำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 36 หมู่บ้าน

1. บางกล่ำ (Bang Klam) 7 หมู่บ้าน
2. ท่าช้าง (Tha Chang) 18 หมู่บ้าน
3. แม่ทอม (Mae Thom) 6 หมู่บ้าน
4. บ้านหาร (Ban Han) 5 หมู่บ้าน

 

(Visited 690 times, 1 visits today)