พช.บางกล่ำสนับสนุน ฯ OTOP ขอมาตรฐาน มผช.

24 พฤศจิกายน  2565  นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  มอบหมาย นางจรินทร์  อรุณพันธ์ุ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลกับทีมงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ในการขอรับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  แก่ผู้ประกอบการ OTOP   จำนวน  2 ราย คือ ผู้ประกอบการ ศุทธดาปาเต๊ะ  เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ  ต้ังอยู่หมู่ที่  2 ตำบลท่าช้าง   และ อัมไพจักสานบางหยี เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกใยปอ   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลบางกล่ำ  โดยอุตสาหกรรมจังหวัดได้ตรวจผลิตภัุณฑ์ที่ขอรับมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำแนะนำ  และจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุ่มตรวจ และจะแจ้งผลให้กับผู้ประกอบการทราบในโอกาสต่อไป

(Visited 52 times, 1 visits today)