พช.บางกล่ำ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์ฯ

21  กันยายน  2565  นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  มอบหมายนางจรินทร์  อรุณพันธ์ุ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยหลอ  หมู่ที่ ๓  ตำบลท่าช้าง ซึ่งได้กำหนดปิดบัญชี ณ  วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ของทุกปี   ในวันนี้กลุ่มฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงาน งบดุล  งบกำไรขาดทุน เงินปันผลแก่สมาชิก  และกลุ่มได้มอบสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก  อาทิ ทุนการศึกษา  ดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยติดเตียง สาธารณะประโยชน์    ทั้งนี้นางจรินทร์  อรุณพันธ์ุ  ได้แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนต่าง ๆ ที่มีในชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุน และได้เน้นย้ำในเรื่องกองทุนธรรมาภิบาล เพื่อให้กองทุนต่าง ๆ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นกองทุนที่สามารถอยู่กับชุมชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป

(Visited 27 times, 1 visits today)