พช.บางกล่ำ ติดตาม กข.คจ. อย่างต่อเนื่อง

นางนงลักษณ์  ย้อยดำ   พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  มอบหมาย นางจรินทร์  อรุณพันธ์ุ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  หมู่ที่  15  ตำบลท่าช้าง  โดยในวันนี้ทางหมู่บ้านได้กำหนดเป็นวันส่งคืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย   ทั้งนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   และบริหารโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

(Visited 13 times, 1 visits today)