พช.บางกล่ำ จัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางกล่ำ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ มอบหมายให้นางสาวอภิสรา บุตรเอก พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางกล่ำ จัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางกล่ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
บางกล่ำ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตำบลบางกล่ำ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานภาคี จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชนบท วางแผนพัฒนา อนุมัติโครงการ และการติดตามการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาชนบท และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ รวมทั้งกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการรับรู้ปัญหา ทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เป็นข้อมูลในการชี้เป้าการพัฒนาและถือเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน (ต้องอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบปีที่ผ่านมา)

ซึ่งผลการนำเสนอข้อมูลฯ พบว่า ตำบลบางกล่ำ มีตัวชี้วัดที่ร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 และ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 และผลการรับรองข้อมูลฯ ทั้ง 5 หมวด 31 ตัวชี้วัดของ จปฐ.ตำบลบางกล่ำ มีมติจากที่ประชุมซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ “รับรองข้อมูล” ว่าถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง

การประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับอนุญาตจากผู้ที่อยู่ในภาพให้เผยแพร่ภาพได้

#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 34 times, 1 visits today)