พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการฯ ตำบลท่าช้าง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ในระบบ TPMAP ประจำปี 2565  

พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการฯ ตำบลท่าช้าง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ ในระบบ TPMAP ประจำปี 2565

 

วันที่ 26 เมษายน 2565  นางนงลักษณ์  ย้อยดำ นำทีมพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการฯ ตำบลท่าช้าง  ลงพื้นที่ ครัวเรือนของนางพล้อย  อ่อนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ เพื่อติดตามการช่วยเหลือ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)  โดยจากการสำรวจข้อมูลเชิงรุกในครั้งนี้ พบว่าครัวเรือนได้มีการปลูกผักยกแคร่ เพื่อไว้รับประทาน และมีตลาดรองรับแล้ว นำไปสู่การลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

(Visited 40 times, 1 visits today)