พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

พช.บางกล่ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

22 เมษายน  2565

นายสุรัตน์  ลายจันทร์  นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทตรีอำเภอบางกล่ำ นางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ  เจ้าหน้าที่ พช. และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ ชั้น 2

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1. การเดินแบบในงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี พ.ศ. 2565

2. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ

3. พิจารณาโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ โดยมติจากที่ประชุมให้เห็นชอบโครงการ

/ข่าว:ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ

(Visited 62 times, 1 visits today)