พช.บางกล่ำ จับมือ ปกครองอำเภอบางกล่ำจัดประชุมศจพ.อ. ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รวม ไปถึง อสม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ ThaiQM และการจัดเก็บ ฯ ข้อมูล จปฐ.

พช.บางกล่ำ จับมือ ปกครองอำเภอบางกล่ำจัดประชุมศจพ.อ. ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รวม ไปถึง อสม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบ ThaiQM  และการจัดเก็บ ฯ ข้อมูล จปฐ.

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. อำเภอบางกล่ำ โดยนายสุรัตน์  ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางกล่ำ (ศจพ.อ.บางกล่ำ) ครั้งที่ 3/2565  เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) โดยนางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นำเสนอผลการตรวจสอบข้อมูล และที่ประชุมได้ยืนยันข้อมูลที่ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ได้ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแล้วในระบบ TPMAP 2565  พร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการนำทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่รับรอง ตามสภาพปัญหา 5 มิติเป็นเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 78 times, 1 visits today)