ป.ป.ช.ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยนางกุลรัตน์ ด่านวรนันท์ พัฒนากร , นางสาวอภิสรา บุตรเอก พัฒนากร และ นพต. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 และชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดสงชลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายธนาพงศ์ อารมไวย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเมรุ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้งดการเตรียมต้อนรับ จัดเลี้ยงมื้ออาหาร หรือจัดหาของฝากที่ระลึกสำหรับคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อเน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

 

(Visited 67 times, 1 visits today)