บางกล่ำเฮ !! เสร็จแล้วโคกหนองนา ตรวจรับแปลงสุดท้าย

บางกล่ำเฮ !! เสร็จแล้วโคกหนองนา ตรวจรับแปลงสุดท้าย

วันที่ 16 กันยายน 2564

เวลา 09.00 น นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ นางกุลรัตน์ ด่านวรนันท์ พัฒนากรผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลท่าช้าง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างนำทีมโดย นายณัฐ ประสานสงค์ ประธานกรรมการ ฯ ร่วมกับ นายสัญญา สงแทน หัวหน้าฝ่ายแผนและออกแบบงานจ้าง ทีมช่าง อบต. ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาวอภิสรา บุตรเอก พัฒนากร และนางสาวเสาด๊ะ บิลหลี นพต. ตรวจรับแปลงที่ดำเนินการปรับพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง เพื่อเตรียมส่งมอบให้ครัวเรือนต้นแบบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ต่อไป
🌻ตามที่อำเภอบางกล่ำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล จำนวน 1 แปลง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 แปลง รวมทั้งสิ้น 10 แปลง ซึ่งดำเนินการตามแนวทางของโครงการเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทุกแปลง ทั้งนี้การดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริหารจัดการ ให้ทันในการเก็บกักน้ำฝนและแหล่งน้ำอื่นๆ เพื่อใช้ในการเกษตร ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดลต่อไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ
#Change for good

(Visited 76 times, 1 visits today)