พช.บางกล่ำ ประชุมเข้มโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่รายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

 

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ นำทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานศูนย์ฯ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน ชุมชน โดยเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน แหล่งผลิต แหล่งตลาด แหล่งความรู้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและเป็นกลไกขับเคลื่อนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแหล่งทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชนส่งผลต่อประชาชนในหมู่บ้านให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนระหว่างภาคีการพัฒนาในระดับอำเภอ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์บริการทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการผลิต 2. ด้านการตลาด 3. ด้านแหล่งทุน 4. ด้านแหล่งเรียนรู้

ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอบางกล่ำได้ประชาสัมพันธ์ลายผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (Zet zero tolerance)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ
Change for good

(Visited 96 times, 1 visits today)