แนะนำอาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ นำโดยนางสาวอภิสรา บุตรเอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการแนะนำอาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ประจำปี 2564 ณ วัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 71 times, 1 visits today)