เยี่ยมชม “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางกล่ำ นำโดยนางกุลรัตน์ ด่านวรนันท์ พัฒนากรประจำตำบล พร้อมด้วย นพต. และ นพร. ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” แปลงของนายไพศาล พรหมจรรย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

(Visited 269 times, 1 visits today)