แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Smart BMN

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ นางจรินทร์ อรุณพันธู์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 60 times, 1 visits today)