พอ.บางกล่ำ นำทีมทำ 5 ส. พช.ใสสะอาด

วันที่ 27 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ นำทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน  “พัฒนาชุมชนใสสะอาด”  เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย โดยวันนี้​ พช.บางกล่ำดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ใน มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (กิจกรรม 5 ส)

 

โดยจัดกิจกรรม 5 ส.

สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที

สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

 สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

5ส มีคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไปไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระเพิ่มขึ้นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การดังต่อไปนี้

 

  1. สิ่งแวดล้อมในการทำงานดี เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน
  2. ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
  3. ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจำเป็น
  4. ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
  5. พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป
  6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
  7. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
  8. พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น
  9. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อองค์การของพนักงาน

 

และมีการสร้างความผาสุขในองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมผูกปิ่นโต  ร่วมกันทำอาหารมาจากที่บ้าน และนำมารับประทานร่วมกันในเวลาพักเที่ยง หลังจากเหนื่อยล้าจากการร่วมมือร่วมใจกันจัดระเบียบสำนักงาน เกิดความสามัคคีกัน มีความผาสุขในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Visited 389 times, 1 visits today)