ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบางกล่ำ นำผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้(KBO:Knowledge-Based OTOP) คัดเลือกสุดยอด OTOP จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

วันนี้ (7 มกราคม 2564 ) นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ มอบหมายนายณัฐ ประสานสงฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge-based OTOP : KBO) ณ ห้องประชุมโรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสงขลา ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลอด เปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น

คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่ได้มอบ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองประธาน นายก อบจ.สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 แห่ง ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ประธานหอการค้า เป็นต้น

ในปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 3 ราย คือ 1.จักสานบ้านบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่เหรียญ(ทำจากวัสดุใยปอสังเคราะห์) 2.ศุทธดาปาเต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ และ 3.วิสาหกิจชุมชนขนมแม่คุณ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง ผลิตภัณฑ์แยมสับปะรด

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมืองสงขลา เป็นสถานที่ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบ เช่น การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำปรึกษา ณ สถานที่ผลิตในเชิงลึก

 

(Visited 96 times, 1 visits today)