WOW IT…พัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการข้อมูลและเทคนิคการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ โดยนา [...]

อ่านต่อ