7.การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สู่การเป็นกลุ่มอาชีพ บ้านบางใหญ่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (นางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ : นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)