โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง

พัฒนาการอำเภอบางคนที

นายสุวิทย์ สุขาทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติ บำรุงศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสรัลดา พันธ์โภคา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภานุพงศ์ ไข่แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 802 times, 1 visits today)