ประวัติความเป็นมา

 

 

 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกลุ่มประเทศเครือจักรภพจากเดิมมาเป็น การพัฒนาที่เห็นว่าประชาชนเป็นแกนกลางของพลังขับเคลื่อนทางสังคม เมื่อแนวคิดการพัฒนาชุมชนนี้เผยแพร่ออกไปจนก่อเกิดเป็นปรัชญาเกี่ยวกับการทำ งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพความเป็น อยู่ซึ่งเรียกว่าขบวนการพัฒนาชุมชน ขบวนการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนการบูรณะชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนากร

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ ๑๐ และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที หมู่ที่ ๖ ตำบกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม , สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลทั่วไปอำเภอบางคนที

อำเภอบางคนที  เดิมอยู่ในอำเภอสี่หมื่น มณฑลราชบุรี ซึ่งชื่ออำเภอยังไม่ตรงกับตำบลที่ตั้งอยู่ พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอสี่หมื่น เรียกว่า ที่ว่าการอำเภอบางคนฑี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่ออำเภอ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

วิสัยทัศน์อำเภอบางคนที

                                                              “ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พืชผักปลอดสารพิษ  วิถีชีวิตคนสามน้ำ

เขตการปกครอง 

ที่

ตำบล

หมู่บ้าน

อยู่ในเขต อบต.

อยู่ในเขตเทศบาล (ชนบท)

อยู่ในเขตเทศบาล (เมือง)

1 กระดังงา 13 อบต.กระดังงา (8 หมู่)ทต.กระดังงา  (4 ชุมชน) ˜ทต.กระดังงา  (4 ชุมชน)

เต็ม พท.1 ม. (6) /บางส่วน 4 ม. (1,7,8,9)

2 บางยี่รงค์ 10  - ทต.บางยี่รงค์
3 บางกระบือ 5 - ทต.บางกระบือ
4 บางนกแขวก 7 - ˜ทต.บางนกแขวก (5 ชุมชน)
5 บางสะแก 7 อบต.บางสะแก -
6 บ้านปราโมทย์ 6 -
7 โรงหีบ 9 อบต.โรงหีบ -
8 บางกุ้ง 7 -
9 บางคนที 9 อบต.บางคนที (8 หมู่) ทต.บางนกแขวก 1 หมู่บ้าน (ม.6)  -
10 ยายแพง 5 อบต.บางคนที - -
11 ดอนมะโนรา 8 อบต.ดอนมะโนรา - -
12 บางพรม 8 อบต.บางพรม - -
13 จอมปลวก 7 อบต.จอมปลวก - -
รวม 101 อบต. 4  เทศบาล 

 ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางคนที  มีพื้นที่ ๗๗,๔๖๘ ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  •   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี
  •   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภออัมพวา และอำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม
  •   ทิศใต้  ติดต่อกับ  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
  •   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอวัดเพลง และอำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
(Visited 1,703 times, 1 visits today)