ศจพ.อ.บางคนที บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 5 ครั้ง
นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.บางคนที) มอบหมายนายปริพล ทัดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลกระดังงา ทีมพี่เลี้ยง และทีมงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบถามถึงความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในพื้นที่เทศบาลตำบลกระดังงา โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และวางแผนช่วยเหลือในรายที่มีปัญหาความยากจนใน ๕ มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอยู่รอด ดำรงชีพอยู่ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 5 times, 1 visits today)