พช.บางคนที ร่วมมือ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางคนที(คจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเป้าหมาย

เข้าชม 4 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 14.00 น.
นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที มอบหมายให้ นางสาวสุพิชฌาชย์ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที นางสุกัญญา แก้วประเสริฐ ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นางอภิสรา ตะพัง ท้องถิ่นอำเภอบางคนที ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง โดยช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย รายนางสุนีย์ ลือจังพงศ์ บ้านเลขที่ 80/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ในการนี้ ได้สำรวจปัญหา ความต้องการและจัดเก็บข้อมูลจัดทำแผนครัวเรือนเชิงลึก ปี 2565 และร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของครัวเรือน 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และ ทางออกของปัญหา) เพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไขให้พ้นจากสภาพปัญหาอย่างถูกต้อง ตรงจุดต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือน ในกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 4 times, 1 visits today)