พช.บางคนที ประชุมทีมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม ไตรมาส 3/2565

เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 7 เมษายน 2565
เวลา 11.00 น.
นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/65 ติดตามเร่งรัดกิจกรรมที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ โดยรับฟังปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแจ้งย้อราชการที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/จังหวัด งานนโยบาย และงานเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลา และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 4 times, 1 visits today)