ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) “หลงมาเข้าสวน ชวนมารักษ์บางสะแก” พร้อมโชว์ 10 Champ ตำบลบางสะแก

เข้าชม 11 ครั้ง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 11.30 น.
🛑นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hands-on Program Exhibition: D-HOPE) ภายใต้ชื่องาน “หลงมาเข้าสวน ชวนมารักษ์บางสะแก ครั้งที่ 1” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที กล่าวรายงาน ซึ่งมี พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม, ผอ.ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางคนที, ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ, พัฒนาการอำเภอทั้งสามอำเภอ, นายกองค์การบริหารตำบลบางสะแก, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ, ภาคีพัฒนา, ภาคเอกชน, ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) บ้านบางสะแก หมู่ที่ 6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน (ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะและอื่นๆ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติได้เอง วัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการจัดทำโปรแกรมถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมสาธิตสินค้า ชวนดู ชวนทำ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย แกงกระดองกรุบ ขนมวง ขนมรุม ข้าวต้มมัด น้ำส้มแก้ว มะพร้าวแก้ว น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ ดินปลูกลำประโดง ส้มโอขาวใหญ่บางสะแก กระถาง DIY และมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนี้
1. ไฮไลต์เปิดงาน โดยการดึงตะขาบไม้ไผ่ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการใช้ไล่กระรอกในสวนผลไม้)
2. กิจกรรม Work shop การทำอาหารและขนม
3. พายเรือท่องเที่ยวชุมชน ในทริป “สายน้ำเล่าเรื่อง ตอน “อรุณสวัสดิ์บางสะแก” การทำบุญใส่บาตร
4. กิจกรรมการออกร้านแสดงและจำหน่ายของภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กศน.บางคนที, กลุ่ม yec (Young Enterpreneur Chamber of Commerce) โครงการการรวมกลุ่มของนักธุรกิจใหม่สมุทรสงคราม, ทีมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer), โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม, ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เช่น สวนเห็ดรัตนา, ทุเรียนสามน้ำ, ขนมบ้านปอ สินค้า OTOP ตำบลบางสะแก, ร้านค้าเยาวชน ทูบี นัมเบอร์วัน ตำบลบางสะแก เป็นต้น
🛑ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่อำนวยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
😷กิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 11 times, 1 visits today)