ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอำเภอบางคนที

เข้าชม 6 ครั้ง
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
⏰เวลา 13.30 น.
💡ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอบางคนที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระบืออำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอำเภอบางคนที (คจพ.อ.) นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของอำเภอบางคนทีในทุกมิติ รวมถึงรายงานปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำให้ทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการฯ หมั่นเยี่ยมเยียนติดตามครัวเรือน และบูรณาการการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
🚩 จากนั้น ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ ตำบลบางกระบือ ซึ่งได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (หลังคาและผนังบ้าน)โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (วัสดุ) จากสภาองค์กรชุมชนตำบลบางกระบือ ปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
⏩ในการนี้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมพร นิลแนบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 6 times, 1 visits today)