ศจพ.อ.บางคนที เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ อย่างต่อเนื่อง

เข้าชม 9 ครั้ง
วันที่ 5 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น.
นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและมอบแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานทีมปฏิบัติการตำบล โดยการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอบางคนที (ชั้น 2) อาคารศักดิ์-สุพจน์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ได้รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงาน Re x-ray ข้อมูล ดังนี้
1. ครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 69 คร. (หัวหน้าคร.เสียชีวิต 1 /ย้ายออกนอกพื้นที่ 2 )
2. เพิ่มเติมครัวเรือนตกหล่นในระบบ 6 /พบใหม่ 1 คร.
3. ให้การช่วยเหลือเสร็จสิ้น/ยุติปัญหา จำนวน 18 คร.
4. คงเหลือที่ต้องให้การช่วยเหลือ (พัฒนาได้/สงเคราะห์ จำนวน 55 ครัวเรือน)
นอกจากนี้ได้ร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง (เพิ่มเติม) แนวทางและห้วงระยะเวลาในการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลฯ
สรุปประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย
1. นโยบายและแนวทางการ Re x-ray ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2565 (ครัวเรือนเปราะบาง) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. การบันทึกข้อมูลโปรแกรม Thai QM โดยที่ทำการปกครองอำเภอเป็นศูนย์อำนวยการหลัก และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการบันทึกข้อมูล มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ท้องที่) อสม. และทีมปฏิบัติการตำบลร่วมจัดเก็บข้อมูลฯ
3. การบันทึกข้อมูลโปรแกรม TPMAP LOGBOOK เป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 69 ครัวเรือน และบันทึกเพิ่มเติมครัวเรือนเปราะบาง/ครัวเรือนตกหล่น โดยทีมปฏิบัติการตำบล และมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นศูนย์กลางประสานงาน โดยกำหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เมษายน 2565
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 9 times, 1 visits today)