ฤกษ์ดีวันพืชมงคล พช.บางคนทีจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน” โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 5 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 9.00 น.
💪ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล นายณปีย์ กีรติพงศ์ไพบูลย์ หมู่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
🌈 นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ คืนชีวิตให้แผ่นดิน” โคก หนอง นา โมเดล โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงคราม เครือข่ายแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางยี่รงค์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้
👏กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรวงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอคนที ได้ร่วมกันปลูกต้นสัก เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พื้นที่ เเละเป็นการแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมการห่มดินโดยใช้ฟาง ปุ๋ยคอก และน้ำจุลินทรีย์ ตามหลักการ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และการปรับปรุงระบบน้ำภายในแปลง
📝วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นการทำงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามหลักการ “ทำแบบคนจน” ในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี เกิดการบูรณาร่วมกันของเจ้าของพื้นที่ หน่วยงานรัฐ และชุมชน ก่อเกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 5 times, 1 visits today)