พช.สมุทรสงคราม ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพสู่ครัวเรือนเป้าหมาย สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2565
⏰เวลา 11.00 น.
🎯 นางชยานี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ คณนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายวิชัย กรรมาชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก ลงพื้นที่ อำเภอบางคนที ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายมนัส บุญพยุง และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ในระบบ TP MAP จังหวัดสมุทรสงคราม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ครัวเรือนมีรายได้น้อย ที่สามารถพัฒนาได้ ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยในครั้งนี้ได้ส่งมอบวัสดุประกอบอาชีพจำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
⏩ครัวเรือนนางมาลี สอนวิญญะ หมู่ 6 ตำบลบางสะแก ส่งมอบวัสดุประกอบอาชีพเพาะเห็ด
⏩นางเสมอ เหล่าเขตกิจ ม.3 ตำบล บางกระบือ ส่งมอบวัสดุอาชีพ เย็บกระทงใบตองแห้ง
ในการนี้นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมลงพื้นที่เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 5 times, 1 visits today)