อำเภอบางคนที ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

เข้าชม 15 ครั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 น
 นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางคนที (ศจพ.อ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน แบบพุ่งเป้า ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบางคนทีชั่วคราว (อาคารศักดิ์-สุพจน์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ)
ตามที่อำเภอบางคนที ได้มอบหมายภารกิจให้ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อRe X-ray ข้อมูล และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 84 ครัวเรือน และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางคนที (ศจพ.อ.) ร่วมกันพิจารณาเพื่อจำแนกสถานะของครัวเรือน และบูรณาการแนวทางการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความเร่งด่วนรายครัวเรือน
ในการนี้นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทองพัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนักวิชการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 15 times, 1 visits today)