มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ประจำปี 2565

เข้าชม 6 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 11.00 น.
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน” โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ในการนี้ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที มอบหมายนางสุกัญญา แก้วประเสริฐ ปลัดอำเภอ ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที และตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของอำเภอบางคนที เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิตด้วย
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม และให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1.การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 130 ปี วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และ 48 ปีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.การมอบเกียรติบัตรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
2.1 ประเภทกลุ่มที่มีระยะเวลาการดำเนินงานนานที่สุด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางจะเกร็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2.2 ประเภทกลุ่มที่มีเงินออมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดาวดึงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
2.3 ประเภทกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลจอมปลวก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
3. เวทีเสวนา หัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในการนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 6 times, 1 visits today)