อำเภอบางคนที รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 11 ครั้ง
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
⏰เวลา 13.30 น.
นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายนายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองบางคนทีพร้อมด้วยเน้นย้ำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการขับเคลื่อน รวมทั้งเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ศจพ.จ. แก่ ศจพ.อ. ,ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ นายวุฒิชัย ยามโคกสูงนายอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ โดยมีทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม สภาพปัญหา และข้อมูลครัวเรือนที่มีปัญต้องช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และบรูณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาครัวเรือนในพื้นที่ต่อไป
ในการนี้ส่วนราชการระดับจังหวัด (คจพ.จ.) ร่วมให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ณ หอประชุมธรรมคณี วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
😷การประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 11 times, 1 visits today)