สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19

เข้าชม 4 ครั้ง
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางคนที ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางคนที จัดทำโครงการ สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีอำเภอบางคนที ได้ปลูกพืชผักและสมุนไพรเพื่อขยายผลเป็นคลังอาหารและคลังยาสมุนไพรของชุมชน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดอนุชา สิทธิวโร อนุเคราะห์พื้นที่ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านโควิด -19 ในบริเวณแปลงผักของวัดบางคนทีใน
ในการนี้นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุม นักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี, ร่วมเตรียมแปลงปลูกพืชผักสมุนไพร, กิจกรรมมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผักร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางคนที ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที
💥เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
(Visited 4 times, 1 visits today)