พัฒนาชุมชนบางคนทีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) เพื่อส่งต่อแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน

เข้าชม 2 ครั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2564
ณ สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามส่งมอบสิ่งของพระราชทาน(หน้ากากอนามัย) ที่ได้รับมอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนตามความเหมาะสม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจะส่งมอบให้กับครัวเรือนยากจนตามข้อมูล TPMAP ครัวเรือนละ 2 กล่อง โดยมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนตามความเหมาะของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 3 อำเภอ
ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) เพื่อนำแจกจ่ายในพื้นที่อำเภอบางคนที
ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
📌 ครอบครัวยากจนตามข้อมูล TPMAP (ครัวเรือนละ 2 กล่อง) จำนวน 35 ครัวเรือน รวมเป็น 70 กล่อง
📌ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน (ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ) จำนวน 290 กล่อง
โดยมีจำนวนรวม ทั้งสิ้น 360 กล่อง เเละจะนำไปมอบแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบางคนทีเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไป
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ. บางคนที
💥เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
(Visited 2 times, 1 visits today)