บ า ง ค น ที Kick Off คลองสวยน้ำใส เมืองแห่งความสุข

เข้าชม 54 ครั้ง
      25 พฤศจิกายน 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชกาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส” เมืองแห่งความสุข (City of Happiness) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green) อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ให้มีสภาพใสสะอาด ไม่ตื้นเขิน หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนและมีความสุข
      นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง นายอำเภอบางคนที มอบหมายให้ นายปริพล ทัดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนคนคนริมน้ำ และประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จากนั้นท่านผู้ว่าฯ นำผู้ร่วมกิจกรรมลงเรือเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ตามเส้นทางคลองบางน้อยถึงเทศบาลตำบลกระดังงา ต่อด้วยร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมสาธิตการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
      นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที ร่วมกิจกรรม #คลองสวยน้ำใส #เมืองแห่งความสุข (City of Happiness) ณ ลานริมเขื่อนหน้าวัดเกาะแก้ว ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
———————————————————
ภาพ | ข่าว : ทีม สพอ.บางคนที
(Visited 54 times, 1 visits today)