พอ.บางคนที ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พ.ย. แจ้งการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 76 ครั้ง
      นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เข้าร่วมประชุมเพื่อขี้แจ้งนโยบาย ข้อราชการและข้อสั่งการให้รับไปดำเนินการให้เกิดผล และรายงานปัญหา อุปสรรคการปฏิบัตงานในพื้นที่
      โอกาสนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที เข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ดังนี้

     1) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ/การรายงาน ความก้าวหน้าการช่วยเหลือ/การพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อรับเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจากจังหวัด จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท)
     2) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) ประจำปี 2564 จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 ตำบลกระดังงา และ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกุ้ง (ครบ 100% เต็มพื้นที่)
     3) การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่/การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้าฯ /การเตรียมพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ)
      4) การประเมินและจัดระดับชุมชนท่องเที่ยว ประจำปี 2563 (จำนวน 5 ชุมชน เป็นประเภท A จำนวน 2 ชุมชน/หมู่บ้าน และประเภท B จำนวน 3 ชุมชน/หมู่บ้าน)
      5) การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 (ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลของ อปท )
      6) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เตรียมคน เตรียมพื้นที่)
(Visited 76 times, 1 visits today)