พ.ช.แม่กลอง ขานรับนโยบายทุกระดับ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 7 ครั้ง
      วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยมีข้อหารือและข้อสั่งการดังนี้
ต่อเนื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมมีมติดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดน้ำท่าคา
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ
      ในการนี้ นางสาวนิภา ทองก้อนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม แนะนำข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) นายเกรียงศักดิ์ รื่นนุสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาปฎิบัติหน้าที่จังหวัดสมุทรสงคราม และนำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สร้างความผาสุกในองค์กรร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน พร้อมอวยพรวันคล้ายวันเกิด/มอบการ์ดวันเกิด มอบวุฒิบัตรให้กับอาสาพัฒนา(อสพ.)ที่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยมีผลงานดี และมอบเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี และมอบใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด
      โอกาสนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ร่วมสะท้อนปัญหา/อุปสรรค และความสำเร็จของการปฏิบัติราชการในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำข้าราชการรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิศริยาภรณ์ ประจำปี 2556 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกิตติ บำรุงศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชั้นตรา ท.ช. ลำดับ 5 และนางสาวสรัลดา พันธ์โภคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชั้นตรา ต.ม. ลำดับ 173 และรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิศริยาภรณ์ ประจำปี 2557 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุวิทย์ สุขาทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชั้นตราท.ช. ลำดับ 170
————————————————————————–
ภาพ|ข่าว : ทีม พ.ช.แม่กลอง
(Visited 7 times, 1 visits today)