พช.แม่กลอง พร้อมรับนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ VDO Conference

เข้าชม 8 ครั้ง
      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการและหารือข้อราชการดังนี้
      ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ ประเมินงานในความรับผิดชอบ ในเรื่องความสำเร็จของงานและงานที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทำแผนพัฒนางาน และเสนอความคิดเห็นต่อกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องที่ต้องการให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ
      จากเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 3563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปในการออกร้านจำหน่าย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพ ทรงพระราชทานความห่วงใยมายังผู้ประกอบโอทอป โดยมีรับสั่งให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดบูธแสดงสินค้าโอทอปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมผ้าไทยไปสู่รุ่นต่อรุ่น อย่างต่อเนื่อง
      การแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ใช้ข้อมูล จปฐ.และข้อมูลจาก TPMAP ในการชี้เป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบวกกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถศึกษาการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด นำเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน นำเข้าวาระคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัด
      โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปี 2564 ที่ประชุมมอบจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานในที่ประชุมและให้ทุกจังหวัดศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในจังหวัดของตนเองต่อไป
      การประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน กพร. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมประกวดเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นหลัก เพื่อเป็นการพัฒนางานของตนเอง มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม
      ทั้งนี้นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
————————————————–
ภาพ|ข่าว : ทีม พ.ช. แม่กลอง
(Visited 8 times, 1 visits today)