ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางคนที

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน