ข่าวประชาสัมพันธ์

นาง อาภร โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน(พัฒนาการอำเภอบางคล้า)

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางคล้า

จริงใจ สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่าง ค่านิยม ยึดมั่นคุณธรรม

หนังสือราชการ

ประกาศ