อำเภอบางขัน เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527  มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 3 นาย ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2535 

อำเภอบางขันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล

1.ตำบลบางขัน

2.ตำบลลำนาว

3.ตำบลวังหิน

4.ตำบลนิคม

(Visited 2,764 times, 4 visits today)