นายสมยศ เรืองจรัส

พัฒนาการอำเภอบางขัน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม/โครงการแผนและการทำงาน